Briefing w sprawie „Stop aborcji”

06.09.2016

Obywatelski projekt ustawy „Stop Aborcji” został skierowany do prac sejmowych, a we wrześniu zostanie poddany pierwszemu czytaniu. Każdy dzień zwłoki w przyjęciu ustawy oznacza trzy kolejne ofiary aborcji w Polsce. Nawet jedno z dziesięciorga dzieci poddanych aborcji umiera pozostawione bez opieki medycznej po żywym urodzeniu.

Projekt „Stop Aborcji” realizuje wyrażoną w art. 38 Konstytucji RP zasadę prawnej ochrony życia. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 26/96, od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie i dotyczy to także fazy prenatalnej życia. Wdrożenie ochrony prawnej życie w okresie prenatalnym stanowi też odpowiedź na postulat zawarty w Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka, które wskazują, że dziecko ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.

Według sprawozdania Ministerstwa Zdrowia, w 2014 r. wykonano 971 legalnych i publicznie finansowanych aborcji. Szacunkowo, od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP aborcyjnie zabito 1040 dzieci, od zaprzysiężenia Sejmu VIII kadencji aż 800 dzieci oraz od dnia zarejestrowania Inicjatywy „Stop Aborcji” nawet 400 dzieci. Każdego dnia w aborcji ginie nawet troje dzieci, jedno na dziesięcioro umiera pozostawione bez opieki medycznej po żywym urodzeniu. – wskazywała Anna Kiljan z Fundacji PRO – Prawo do życia.

Projekt poparło swym podpisem ponad 450 000 Polaków. W Marszach dla Życia i Rodziny, które przeszły ulicami 140 polskich miast pod hasłami obrony życia i poparcia dla Inicjatywy „Stop , Aborcji”, uczestniczyło ponad 200.000 osób. Według przeprowadzonego przez pracownię IBIRS sondażu, 58,4% Polaków popiera postulat całkowitego zakazu aborcji z możliwością ratowana życia matki, o ile jest faktycznie zagrożone. W grupie wiekowej 18-24 lata poparcie dla tego postulatu sięga 79,2% respondentów. – mówił Paweł Kwaśniak, Prezes Zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Jak wskazywała Karolina Pawłowska, analityk Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, pełna prawna ochrona życia i zakaz aborcji pozostają ściśle skorelowane z najwyższym poziomem opieki okołoporodowej. Zarówno w Europie, jak i w Ameryce Południowej i Azji, państwa chroniące życie poczęte wyróżniają się w tym zakresie na tle państw swych regionów.

Karina Walinowicz z Instytutu Ordo Iuris omówiła, w jaki sposób projekt „Stop Aborcji” – potwierdzający status dziecka poczętego jako pacjenta – przyczyni się do zagwarantowania prawa do przeprowadzania badań prenatalnych.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris podkreślił, że projekt przyznaje dzieciom poczętym pełną ochronę prawnokarną, uwzględniając jednocześnie możliwość odstąpienia przez sąd – bez jakichkolwiek warunków wstępnych – od wymierzania kary kobiecie odpowiedzialnej za pozbawienie życia dziecka poczętego. Wskazał, że przepisy karne są niezbędne, aby objąć ochroną prawną życie dziecka poczętego, dzisiaj pozbawione ochrony Kodeksu karnego.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zaprezentował również kompendium wiedzy o projekcie „Stop Aborcji”, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące postulatu pełnej, prawnej ochrony życia.

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa