Projekt jest zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego

14.06.2016

Autorzy inicjatywy w pełni zgadzają się z poglądem biskupów co do tego, że „Uwarunkowania kobiety decydującej się na aborcję są złożone i zróżnicowane”. Już dla samej tej tylko przyczyny jest zrozumiała i oczywista chęć uchronienia kobiety przed karą. Z całą pewnością należy dołożyć wszelkich starań, aby złożone uwarunkowania ewentualnego dokonania aborcji służyły niekaraniu kobiety. Oświadczenia biskupów nie można jednak odczytywać w sprzeczności z wcześniejszym stanowiskiem Kościoła katolickiego, wyrażonym w pkt. 2273 Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym przywołuje się fragment Instrukcji Donum vitae: „Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw każdego obywatela, a w szczególności tego, który jest najsłabszy, zagrożone są podstawy praworządności państwa… Wyrazem szacunku i opieki należnej dziecku, które ma się narodzić, począwszy od chwili jego poczęcia, powinny być odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne pogwałcenia jego praw” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, III). Stanowisko to przypomniano również w „Wyjaśnieniu Kongregacji Doktryny Wiary o aborcji” („L’Osservatore Romano”, 11 lipca 2009 r.).

W przypadku, gdy kobieta pozbawiła swoje nienarodzone dziecko życia dobrowolnie i umyślnie, projekt przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Jednocześnie w ręce sądu oddaje się możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia, bez żadnych warunków wstępnych.
Kara pozbawienia wolności w takim samym wymiarze, tj. od trzech miesięcy do pięciu lat, przewidziana jest dla każdego, kto udziela pomocy w zabiciu dziecka poczętego, oraz dla każdego, kto do tego czynu nakłania. W tym wypadku sąd nie może odstąpić od wymierzenia kary ani jej  złagodzić. Zapis ten w pełni dotyczy ojca dziecka.

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa